Polityka prywatności

Drogi Podróżniku, Droga Podróżniczko,

 

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas sprawą priorytetową. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów RODO – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych – pragniemy przypomnieć Państwu, że w swojej bazie danych posiadamy Państwa dane osobowe.

W związku z przystosowywaniem firmy do wymogów RODO informujemy, że zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności wobec Twoich danych.

Administratorem danych osobowych klientów jest Travel Company Maciej Jędrzejek, ul. Ogólna 7/13, 01-702 Warszawa. Można się skontaktować z nami w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: biuro@wyprawyrowelove.pl, pod numerem telefonu +48 889 288 602 (Właściciel: Maciej Jędrzejek) lub pisemnie na adres: Travel Company Maciej Jędrzejek., ul. Ogólna 7/13, 01-702 Warszawa.

 

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie odpowiedniego sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych. Państwa prywatność jest dla nas ważna, zachęcamy więc do zapoznania się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności, która opisuje:

• Rodzaje i cele gromadzenia danych osobowych.
• Kiedy i w jaki sposób możemy udostępnić dane osobowe innym organizacjom.
• Sposób uzyskania dostępu i aktualizacji swych danych osobowych.

Staraliśmy się zapewnić, by niniejsza Informacja była możliwie jak najprostsza.

 

Gromadzone dane osobowe

W celu dokonania rezerwacji podajesz nam:

Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres email, numer telefonu i datę urodzenia, adres zamieszkania;

Gdy zapisujesz się do naszego newslettera podajesz nam swój adres email.

Udostępniane dane osobowe innych osób

Wykorzystujemy dane osobowe innych osób dostarczone nam w ramach rezerwacji.

Udostępniając dane osobowe innych osób, należy mieć pewność, że wyrażają one na to zgodę i jesteś upoważniony/-a do ich udostępnienia. Należy również upewnić się, że w razie potrzeby osoby te mają świadomość sposobu wykorzystywania przez nas ich danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu oraz Umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania ww. umów.

 

Wykorzystywanie danych osobowych

Danych osobowych używamy na różne sposoby opisane poniżej.

Dostarczenie i realizacja zamówionych produktów i usług

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania Twoją rezerwacją, zapewnienia dostępu do produktów i usług, które chcesz zakupić i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich usług i ewentualnego zwrotu kosztów.

Zarządzanie i ulepszanie naszych produktów, usług i codziennej działalności

Monitorujemy sposób korzystania z naszych usług w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych, wykrywania i zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom oraz nadużywaniu naszych usług. Pozwala to nam zapewnić bezpieczne korzystanie z naszych usług.

Dane osobowe możemy wykorzystywać w celu reagowania na i zarządzania interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych.

Nawiązywanie interakcji z klientem

Chcemy zapewnić lepszą obsługę klienta, więc w przypadku kontaktu z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu lub mediów społecznościowych, możemy korzystać z Twoich danych osobowych w celu udzielenia wyjaśnień lub wsparcia.

Możemy zaprosić Cię do wzięcia udziału w badaniach klientów, ankietach i innych badaniach rynku.

W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nigdy nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Uczestnikach wypraw podmiotom trzecim.

Dane osobowe, które nam podajesz służą tylko i wyłącznie do ułatwienia Państwu skorzystania z naszych usług lub szybkiego kontaktu z nami.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Komunikacja marketingowa

Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci odpowiednie oferty i wiadomości o naszych produktach i usługach na wiele sposobów, w tym pocztą email. Możemy również wysyłać Ci informacje o produktach i usługach innych firm, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące. Będziemy robić to tylko po wyrażeniu uprzedniej swobodnej zgody na otrzymywanie takich informacji marketingowych.

Podczas naszej imprezy turystycznej zostaniesz zapytany/-a, czy chcesz otrzymywać informacje marketingowe oraz o wybór sposobu kontaktu. Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje marketingowe w Internecie, kontaktując się z nami na email: biuro@wyprawyrowelove.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod linku „wypisz się” ujętego w naszych wiadomościach marketingowych. Oczywiście wybór należy do Ciebie, ale jeśli uznasz, że nie chcesz otrzymywać od nas informacji marketingowych, uniemożliwi to otrzymywanie ofert, które mogą być dla Ciebie interesujące.

Nadal możesz otrzymywać od nas informacje związane z zakupionymi usługami. Na przykład potwierdzenie dokonywanych rezerwacji i dostarczanie ważnych informacji na temat korzystania z naszych zakupionych produktów lub usług.

 

Badania rynku

Po każdej wyprawie chcielibyśmy poznać Twoją opinię, która pomoże nam udoskonalić nasze produkty i usługi, więc możemy skontaktować się z Tobą w przypadku prowadzenia badań. Zawsze możesz zdecydować o tym, czy wziąć lub kontynuować udział w naszych badaniach rynku.

 

Udostępnianie danych osobowych dostawcom i partnerom handlowym

W celu dostarczenia pożądanych produktów lub usług możemy udostępniać dane osobowe naszym dostawcom odpowiedzialnym za przygotowania do podróży: naszych pilotów, hotele, firmę ubezpieczeniową.

Współpracujemy także ze starannie wybranymi dostawcami, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Są to na przykład firmy, które wspomagają nas w zakresie usług IT, usług księgowych, przechowywania i łączenia danych, przetwarzania płatności oraz dostarczania produktów i usług.

Może zaistnieć konieczność udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw, włączając udostępnienie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania nadużyciom.

Kiedy przekazujemy dane osobowe innym organizacjom, możemy wymagać od nich utrzymywania ich w bezpiecznym miejscu i zakazać ich wykorzystywania dla własnych celów marketingowych.

Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom handlowym świadczenie usług na Twoją i naszą rzecz.

 

Udostępnianie danych organom regulacyjnym

W celu odbycia podróży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów rządowych w miejscach wylotu/odjazdu i/lub docelowym) ujawnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu bądź dowolnych innych celów, które takie władze uznają za właściwe.

Możemy udostępniać niezbędny minimalny zakres danych osobowych innym organom publicznym, jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa lub jest to prawnie dozwolone.

 

Ochrona danych osobowych

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie ochrony i zarządzanie Twoimi danymi osobowymi. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.

 

Archiwizacja danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Twoje dane osobowe. Jeżeli po upływie tego okresu dane będą potrzebne do zgodnych z prawem celów analitycznych, historycznych lub innych celów, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich anonimizacji.

 

Funkcje mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa może zawierać funkcje mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, które określiły własne zasady ochrony prywatności.

Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te funkcje.

 

Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych, reklamacje

Masz prawo zażądać kopii swych danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Możesz poprzez email biuro@wyprawyrowelove.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.wyprawyrowelove.pl/kontakt lub pisząc do nas wystąpić z prośbą o utworzenie kopii innych dotyczących Ciebie danych osobowych, którymi dysponujemy.

Należy podać wszelkie informacje, które pozwolą nam zidentyfikować i zlokalizować Twoje dane osobowe. W miarę możliwości dostęp do danych zostanie zapewniony bezpłatnie, z wyjątkiem zażądania kolejnych kopii danych, w którym to przypadku możemy pobrać uzasadnioną opłatę z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych.

Chcemy upewnić się, że Twoje dane osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu, są dokładne i aktualne. Jeżeli którekolwiek z posiadanych przez nas informacji są niepoprawne, należy nas o tym powiadomić.

Można również poprosić o skorygowanie lub usunięcie danych osobowych, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji.

W każdej chwili masz prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).”

Żądanie aktualizacji/zmiany/usunięcia z zakresu przetwarzania danych osobowych możesz zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

Dokonamy aktualizacji lub usunięcia Twoich danych, chyba że mamy obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem.

Możesz również skontaktować się z nami w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych. Dążymy do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli jesteś niezadowolony/-a z naszej odpowiedzi, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych.

Należy pamiętać, że przed podjęciem działań w odniesieniu do żądania lub skargi możemy wymagać zweryfikowania Twojej tożsamości. Możemy również wymagać przekazania dalszych informacji, aby upewnić się, że posiadasz odpowiednie upoważnienie do złożenia wniosku lub skargi w imieniu innej osoby.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu, kiedy nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przez nas gromadzone i wykorzystywane pod warunkiem spełnienia co najmniej jednego z następujących warunków:

• Posiadamy Twoją zgodę;

• Jest to niezbędne w celu zawarcia z nami umowy lub podjęcia pożądanych działań przed zawarciem umowy;

• Jest to niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego;

• Jest to niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów Twoich lub innych osób;

• Leży to w interesie publicznym lub dysponujemy odpowiednim upoważnieniem;

Dane osobowe możemy wykorzystywać w celu reagowania zarządzania interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych.

Leży to w uzasadnionym interesie naszym lub osób trzecich, jednak nie powoduje to uchylenia Twoich interesów lub praw.

W przypadku konieczności przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, na przykład danych dotyczących zdrowia ze względów medycznych, zrobimy to tylko w przypadku spełnienia jednego lub większej liczby dodatkowych warunków. Na przykład, posiadamy Twoją wyraźną zgodę. Jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby, a klient jest fizycznie lub prawnie niezdolny do udzielenia zgody; jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; jest to niezbędne ze względu na istotny interes publiczny.

Szerzej o naszej polityce ochrony danych osobowych przeczytasz klikając ten link.

 

Zmiany do niniejszej informacji

Niniejsza Informacja zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Możemy w dowolnym momencie zmienić treść niniejszej Informacji, a więc należy sprawdzać ją regularnie na naszej stronie internetowej pod kątem aktualizacji. Jeśli zmiany są znaczące, przedstawimy wyraźne zawiadomienie na naszej stronie internetowej, włączając, jeśli uznamy to za właściwe, elektroniczne powiadamianie o zmianach Informacji o ochronie prywatności.

 

Ostatnia aktualizacja: listopad 2020

 

Polityka i wykorzystanie plików cookies

Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies, tzw. „ciasteczka”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Zawsze także możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.